ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (Term of User)

เว็บไซต์สิงห์ดำเนินการภายใต้ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์สิงห์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บริษัท) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ดัดแปลงและนำไปใช้งานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และ เว็บไซต์ ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์สิงห์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใดๆ ที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมาย ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์สิงห์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า “SINGHA” และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการหรือโลโก้อื่นใดของสิงห์หรือบริษัทในเครือบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่นำมาใช้ อ้างและ/หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมิได้มีไว้เพื่อให้ซื้อขายภายในประเทศของท่านหรือตามท้องถิ่น  การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้มิได้หมายความโดยนัยว่าหรือประกันว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเหล่านี้ทุกเมื่อในพื้นที่ท่านอาศัยอยู่  ท่านควรตรวจสอบกับผู้แทนประจำท้องถิ่นของท่าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของท่าน

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการ พัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทเก็บข้อมูลไปแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนดให้บริการแก่ท่านแทนบริษัท ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัทเว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชม หากต้องการข้อมูลท่านสามารถเข้าดูนโยบายของเราได้

ยอมรับ